Szabó Lőrinc - Vers és valóság

Ez a funkció csak bejelentkezett felhasználóknak érhető el.

Bejelentkezés

Szabó Lőrinc - Vers és valóság

A digitális gyűjtemény beköszöntője a következőképpen ír a tartalomról. "A Szabó Lőrinc szellemi örökségét, pályaképét, mindmáig nem tárta fel teljes mértékben az irodalomtudomány. Honlapunk fejlesztésével egy olyan hálózati archívum kialakítását tervezzük, mely fontos bázisává válik költői életműve kutatásának.

E webhely a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Szabó Lőrinc Kutatóhely és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára megállapodása nyomán jött létre. Az összefogás elsőrendű célja Szabó Lőrinc életműve hagyományos, valamint elektronikus kritikai kiadásának előkészítése, a költői hagyaték jelentős részének digitális archiválása és dokumentumairól készült elektronikus reprodukcióknak közzététele.

A Miskolci Egyetem a Bölcsészettudományi Kar megalapításával egy időben, 1992-ben létrehozta az OTKA, a Széchenyi Terv és az MTA TKI támogatásával, illetőleg a doktori program bevezetésével a Szabó Lőrinc Kutatóhelyet, mely Kabdebó Lóránt professor emeritus vezetésével szervezeti keretet biztosít a költő életműve kutatására. Munkatársai alapvető munkát végeztek Szabó Lőrinc műveinek filológiai igényű kiadásával, költészetének világirodalmi összehasonlító bemutatásával, Szabó Lőrinc életrajzi vonatkozásainak feltárásával és közzétételével, könyvtárának adatolt feldolgozásával, valamint a hazai és külföldi Szabó Lőrinc-helyszínek dokumentálásával, ugyanakkor megkülönböztetett jelentőségű feladata a kritikai kiadás megindítása.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára állományában található Szabó Lőrinc hagyatékának nagyobbik hányada. Első része 1970-ben került a Könyvtár birtokába, majd 1972-ben Szabó Lőrincné mintegy 300 kéziratot – főként levelet – ajándékozott a Kézirattárnak. Ezt a hatalmas, verseket, műfordításokat, levelezést és életrajzi iratanyagot magában foglaló kézirategyüttest F. Csanak Dóra dolgozta fel, katalógusa, melynek digitalizált változatát most honlapunkon is közzétesszük, 1973-ban jelent meg könyv alakban az MTA Könyvtára kiadásában. A költő örököseinek birtokában maradt kéziratos anyagból 2002-ben ismét egy nagyobb hányad került a Könyvtár Kézirattárába. Ezek a kéziratok részben kiegészítik a korábban a Könyvtár állományába került és feldolgozott, a költői életműhöz kapcsolódó dokumentumegyüttest. Szabó Lőrinc hagyatékának ezt a részét Körmendy Kinga rendezte és katalogizálta, munkája könyv alakban 2007-ben jelent meg szintén a Könyvtár kiadásában. Digitalizált változata szintén hozzáférhető honlapunkon. A hagyatékról készült katalógusok alapvető segédletei a Szabó Lőrinc-kutatásnak, az eljövendő kritikai kiadás munkálatainak.

A kutatóhely működését támogató OTKA pályázat két ciklusa (OTKA T 013884 és T 25486) ezt a nevet viseli: „a kritikai kiadás előkészítése”. Ez a feladat – a tudományos előkészítés mellett – egy új formai és technológiai megvalósítás. A kritikai kiadás előkészítése munkafolyamatának első fázisában a digitális reprodukciós munka, illetve képfeldolgozás segítségével a variánsok képi egymás mellé tételét szándékozzák a Kutatóhely munkatársai megvalósítani (nyomtatványok esetében karakterfelismertetéssel együtt) a honlapon. Az ismert mennyiségű és formátumú kéziratok a pálya egészét figyelembe véve indokolttá teszik ezt a megjelenítést, ugyanakkor kiegészítésként lehetővé válnak a hagyományos típusú kiadásforma párhuzamos megvalósításának számára is. A Szabó Lőrinc Kutatóhely és az MTA Könyvtára közötti együttműködési megállapodásnak megfelelően a szükséges reprodukciós munkákat az állományvédelmi szakemberek szempontjainak teljes körű figyelembevételével, a Kutatóhely munkatársai készítik el a Kutatóhely eszközeivel, a kettős célkitűzésnek megfelelően. Az eredeti felvételek nagy felbontásban készülnek, olyan file-formátumban, mely minden későbbi lehetséges felhasználást lehetővé tesz, és ezáltal az eredeti dokumentumok újbóli kézbevétele a kutatók számára szükségtelenné válik, ugyanakkor elkészül a felvételeknek egy honlapon való közzétételre alkalmas változatuk is. A honlap kialakításáról és fenntartásáról a Kutatóhely gondoskodik. Az MTA Könyvtára biztosítja belső segédletek alapján a szükséges felvilágosítással a Szabó Lőrinc-kéziratok kutatását, illetve technikai segítséggel vesz részt a munkában.

A költői életmű összes fellelhető dokumentumának reprodukciója (kéziratok, könyvek, lapkivágatok, korrektúrák stb.) kötetekre bontva kerülnek közlésre. A Dokumentumok elnevezésű menüpontra rákattintva megjelennek a költő életében napvilágot látott, illetve az általa összeállított kötetek linkelt címei, majd egy címre rákattintva különféle további fejezeteket nyithatunk meg. Az első, a kiválasztott kötet digitális kiadásának bevezetője összefoglalja a kötet keletkezésére vonatkozó történeti tényeket, közli az egyes versek megjelenésére vonatkozó könyvészeti adatokat, leírja az egyes közgyűjteményekben fellelhető autográf, illetve gépiratos példányokat és korrektúrákat, kiadásainak ún. „nyomdai kéziratait” – jelezve természetesen lelőhelyük adatait –, beleértve a későbbi, még Szabó Lőrinc életében megjelent gyűjtemények (Válogatott versei, 1934; Válogatott versei, 1939; Összes versei, 1943; Válogatott versei, 1956) közléseit. E helyen közzétesszük még az egyes kötetek kortársi recenzióit, a hozzájuk kapcsolódó, még a költő életében megjelent tanulmányokat. Az egyes leírásokhoz kapcsolódóan megtekinthetőek a költemények dokumentumainak a reprodukciói, kutatásra alkalmas minőségben, és a honlap lehetőséget nyújt azok egymással történő összevetésére. Közlésre kerülnek még Szabó Lőrinc visszaemlékezéseinek, a Vers és valóságnak a kötettel, illetve a kötet egyes verseivel kapcsolatos részletei, megfelelő jegyzetapparátussal. A későbbiekben ez a keret töltődik fel folyamatosan.

Honlapunkkal azonban nem csak a szakmai igényeknek szeretnénk megfelelni, hanem a szélesebb közönségréteg érdeklődését is szeretnénk felkelteni. Ezért adjuk közzé a költő Örök Barátaink cím alatt egybegyűjtött kisebb lírai versfordításainak digitalizált változatát, mely az Osiris Kiadónál jelent meg utoljára 2003-ban. Szabó Lőrinc életrajza itt közzétett változatának összeállításakor a legújabb történeti kutatások eredményeit is felhasználtuk, és a Könyvtár állományába tartozó, illetve a magángyűjteményekben őrzött dokumentumok reprodukcióival illusztráltuk. Hozzáférhetővé, önmagukban is tanulmányozhatóvá válnak digitális formában Szabó Lőrinc versesköteteinek életében megjelent, ma már könyvritkaságokká váló kiadásai, egy-egy kötetének nyomdai kézirata és fennmaradt korrektúrája."Kérdezd
a könyvtárost!