Adatvédelem

Adatvédelem

1. Felhasználási feltételek

Az alábbi dokumentum a www.konyvtarak.hu weboldal használatára vonatkozó felhasználói feltételeket tartalmazza, amelyeket Ön mint Felhasználó a weboldal látogatásával egyidejűleg elfogad. A dokumentum második része az általunk képviselt adatvédelmi irányelveket listázza.

Az adatkezelő kapcsolódó adatvédelmi szabályzata az alábbi felületről érhető el:

http://www.oszk.hu/adatvedelem

Jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban GDPR) 4. cikkben („Fogalommeghatározások”) meghatározott fogalmi keretekkel, kiegészítve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3§ értelmező rendelkezéseivel.

A weboldal és annak tartalmának a tulajdonosa és egyben a fenntartója az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő). A weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, valamint azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségen: konyvtarak@oszk.hu

A weboldalon szerepelhetnek linkek, esetleg más, téma szempontjából releváns weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy más weboldalak felhasználói feltételeinek ellenőrzése nem áll módunkban, illetve adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ezekre a weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre a www.konyvtarak.hu weboldalról belép, olvassa el a felhasználási feltételeit és az adatkezelési tájékoztatóit.

2. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

 • Az Adatkezelő a weboldalon közzétett tartalmak (szöveges- és grafikai megjelölések, beépített képi elemek, fényképek stb.) felhasználásának vonatkozásában fenntartja tulajdonjogát. A weboldal bármely részének felhasználása kizárólag az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa, a www.konyvtarak.hu weboldalon közzétett tartalmak (beleértve a szemléltetésnek szánt médiafájlokat is) eredetijének lelőhelyét minden esetben fel kell tüntetnie, alkalmazva az alábbi hivatkozási stílust. (Lásd: 1. és 2. táblázat.) Amennyiben saját szellemi termékét teszi közzé (beleértve a szemléltetésnek szánt médiafájlokat is), a szerző szintén köteles ezt jelölni, művét saját nevével ellátni.

1. táblázat: Forráshivatkozások készítése - sablon

 

NYOMTATOTT

ELEKTRONIKUS

EGYEDI DOKUMENTUM

Könyv

Szerző: Cím. Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve.

Szerző: Cím. Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve. URL (utolsó letöltés dátuma: év. hónap nap.)

RÉSZDOKUMENTUM

Időszaki kiadványban megjelent cikk

Szerző: Cím. IN: Folyóirat címe. Évfolyam. (évszám) Szám. Oldalszámtól-oldalszámig.

Szerző: Cím. IN: Folyóirat címe. Évfolyam. (évszám) Szám. Oldalszámtól-oldalszámig. URL (utolsó letöltés dátuma: év. hónap nap.)

Tanulmány

Szerző: Cím. IN: A könyv szerzőjének vagy szerkesztőjének neve (szerk.): Könyv címe. Kiadás helye: Kiadó neve, Kiadás éve. oldalszámtól-oldalszámig.

Szerző: Cím. IN: A könyv szerzőjének vagy szerkesztőjének neve (szerk.): Könyv címe. Kiadás helye: Kiadó neve, Kiadás éve. oldalszámtól-oldalszámig. URL (utolsó letöltés dátuma: év. hónap nap.)

Honlap része

 

Szerző: Cím. IN: Honlap neve (szerkesztő neve). Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve. URL (utolsó letöltés dátuma: év. hónap nap.)

2. táblázat: Forráshivatkozások készítése - minta

 

NYOMTATOTT

ELEKTRONIKUS

EGYEDI DOKUMENTUM

Könyv

Szabó Magda: Abigél. Budapest: Móra, 2016.

Szabó Magda: Abigél. Budapest: Móra, 1997. http://www.sgyak.u-szeged.hu/bemutat/konyvtar/konyvek/szabo_magda_abigel.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2019. december 8.)

RÉSZDOKUMENTUM

Időszaki kiadványban megjelent cikk

Fehér Katalin: Okos város: trendtémák és koncepciók. IN: Információs társadalom. XVII. évf. (2017) 4. sz.25-38. o.

Fehér Katalin: Okos város: trendtémák és koncepciók. IN: Információs társadalom. XVII. évf. (2017) 4. sz.25-38. o. https://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars/article/view/102/it_2017_4_2_feher (utolsó letöltés: 2019. december 8.)

Tanulmány

Jávorka Brigitta: Gamification könyvtári környezetben. IN: Barátné Hajdú Ágnes, Béres Judit (szerk.): A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban. Budapest: Szabó Ervin Könyvtár, 2019. 141-177. o.

Jávorka Brigitta: Gamification könyvtári környezetben. IN: Barátné Hajdú Ágnes, Béres Judit (szerk.): A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban. Budapest: Szabó Ervin Könyvtár, 2019. 141-177. o. http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/45783/Digit%C3%A1lis+kompetencia+fejleszt%C3%A9se+a+k%C3%B6nyvt%C3%A1rakban.pdf/fd9aba54-98d1-4bf4-ab3a-7a7a897fc1ac (utolsó letöltés: 2019. december 8.)

Honlap része

 

Országos Széchényi Könyvtár IN : Wikipédia https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r (utolsó letöltés dátuma: 2019. december 8.)

 

 • A Felhasználó szavatolja, hogy az általa közzétett tartalmakon nem áll fenn harmadik személynek kizárólagos szerzői joga, és az általa közzétenni kívánt tartalom szabadon megjeleníthető a www.konyvtarak.hu weboldalon.
 • A jogdíjmentesen felhasználható multimédiás tartalmak elérésére javaslat a 2.1. Jogdíjmentesen felhasználható képek, a 2.2. Jogdíjmentesen felhasználható videók és a 2.3. Jogdíjmentesen felhasználható zenék fejezetrészekben található.
 • Az Adatkezelőt nem terheli semmilyen felelősség – kárfelelősség sem – az átadott dokumentumok olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan az Adatkezelő harmadik személy részére nem adott engedélyt.
 • A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő valamennyi vitát megkísérlik peren kívüli egyezséggel rendezni.
 • A Felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználó saját szellemi termékének közzététele esetén a felhasználási jogot térítésmentesen átadja az Adatkezelő és a weboldal felhasználói számára, szerzői jogait a későbbiekben sem érvényesít. A Felhasználó köteles az 1999. évi LXXVI. – szerzői jogról szóló – törvény vonatkozó rendelkezései alapján vagyoni jogait korlátozásoktól mentesen a Adatkezelőre átruházni.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a www.konyvtarak.hu weboldalra feltöltött, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az Adatkezelő területi, időbeli, felhasználási korlátba nem ütköző, azaz korlátozás nélküli, harmadik személynek is átadható kizárólagos felhasználási jogot szerez.
 • Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a különböző felhasználásoknál, amire jelen szerződés alapján teljes körű jogot szerez, gondoskodik a szerző nevének feltüntetéséről.

2.1.  Jogdíjmentesen felhasználható képek

2.2. Jogdíjmentesen felhasználható videók

2.3. Jogdíjmentesen felhasználható zenék

3. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések / tájékoztató

Az alábbi kivonatos adatkezelési tájékoztatónk arról szól, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a Felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és közzététele során. Kérjük, figyelmesen olvassa el az egyes adatkezelési tevékenységünkről / céljainkról szóló részletes tájékoztatónk teljes szövegét, mielőtt személyes adatokat ad meg a www.konyvtarak.hu weboldalon és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez!

az adatkezelő szervezet neve és elérhetősége

Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy OSZK)

székhelye

1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. Budavári Palota "F" épület

postacíme

1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület

e-mail címe

inform@oszk.hu

központi telefonszáma

+36(1)2243700

honlapja

http://www.oszk.hu/ https://ki.oszk.hu/

a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elérhetősége

http://www.oszk.hu/adatvedelem

az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

e-mail: dpo@oszk.hu

 

 • Az Adatkezelő tiszteletben tartja a weboldal Felhasználóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait. Kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja a felhasználók személyes adatait, amennyiben a Felhasználó azt önként adta meg és azok kezeléséhez hozzájárult, illetve az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi.
 • A Felhasználó az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott, adatkezelés jogszerűségét.
 • A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá élhet az adathordozhatósághoz való jogával, valamint a kezelt adatainak törlését is kérheti.
  Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő az érintett kérésére törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat és a törlési kérelemről értesíteni azokat az adatkezelőket, amelyek számára az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a szóban forgó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • Az adatkezelés már nem szükséges;
  • Az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • A személyes adatok jogellenes kezelése valósult meg;
  • A személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében kell törölni.
 • Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére is.
 • A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos igényét az Adatkezelő inform@oszk.hu vagy a dpo@oszk.hu elérhetőségein jelentheti be.
 • Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése, feldolgozása során az Európai Adatvédelmi Testület és a NAIH iránymutatásai és határozatai alapján jár el.
 • Miközben a Felhasználó a weboldalt használja, a különböző technológiák segítségével passzív adatgyűjtésre is sor kerül. Ilyenek például az IP címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ezek gyűjtése elengedhetetlenül szükséges a weboldal rendeltetésszerű szolgáltatásához. A weboldal látogatásával a Felhasználó beleegyezik az ilyen és ehhez hasonló passzív adatgyűjtésbe.
 • Ha az Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt benyújtani. A NAIH elérhetősége itt található: http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html.
 • A Felhasználó – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR vagy az Infotv. szerinti jogait. Az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége itt található: http://birosag.hu/torvenyszekek.


Kérdezd
a könyvtárost!