Adatvédelem

Adatvédelem

1. Felhasználási feltételek

Az alábbi dokumentum a www.konyvtarak.hu weboldal használatára vonatkozó felhasználói feltételeket tartalmazza, amelyeket Ön mint Felhasználó a weboldal látogatásával egyidejűleg elfogad. A dokumentum második része az általunk képviselt adatvédelmi irányelveket listázza.

Az adatkezelő kapcsolódó adatvédelmi szabályzata az alábbi felületről érhető el:

http://www.oszk.hu/adatvedelem

Jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban GDPR) 4. cikkben („Fogalommeghatározások”) meghatározott fogalmi keretekkel, kiegészítve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3§ értelmező rendelkezéseivel.

A weboldal és annak tartalmának a tulajdonosa és egyben a fenntartója az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő). A weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, valamint azzal kapcsolatban észrevétel tehető az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségen: konyvtarak@oszk.hu

A weboldalon szerepelhetnek linkek, esetleg más, téma szempontjából releváns weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy más weboldalak felhasználói feltételeinek ellenőrzése nem áll módunkban, illetve adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ezekre a weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre a www.konyvtarak.hu weboldalról belép, olvassa el a felhasználási feltételeit és az adatkezelési tájékoztatóit.

2. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

Az Adatkezelő a weboldalon közzétett tartalmak (szöveges- és grafikai megjelölések, beépített képi elemek, fényképek stb.) felhasználásának vonatkozásában fenntartja tulajdonjogát. A weboldal bármely részének felhasználása kizárólag az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa, a www.konyvtarak.hu weboldalon közzétett tartalmak (beleértve a szemléltetésnek szánt médiafájlokat is) eredetijének lelőhelyét minden esetben fel kell tüntetnie, alkalmazva az alábbi hivatkozási stílust. (Lásd: 1. és 2. táblázat.) Amennyiben saját szellemi termékét teszi közzé (beleértve a szemléltetésnek szánt médiafájlokat is), a szerző szintén köteles ezt jelölni, művét saját nevével ellátni.

1. táblázat: Forráshivatkozások készítése - sablon

 

NYOMTATOTT

ELEKTRONIKUS

EGYEDI DOKUMENTUM

Könyv

Szerző: Cím. Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve.

Szerző: Cím. Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve. URL (utolsó letöltés dátuma: év. hónap nap.)

RÉSZDOKUMENTUM

Időszaki kiadványban megjelent cikk

Szerző: Cím. IN: Folyóirat címe. Évfolyam. (évszám) Szám. Oldalszámtól-oldalszámig.

Szerző: Cím. IN: Folyóirat címe. Évfolyam. (évszám) Szám. Oldalszámtól-oldalszámig. URL (utolsó letöltés dátuma: év. hónap nap.)

Tanulmány

Szerző: Cím. IN: A könyv szerzőjének vagy szerkesztőjének neve (szerk.): Könyv címe. Kiadás helye: Kiadó neve, Kiadás éve. oldalszámtól-oldalszámig.

Szerző: Cím. IN: A könyv szerzőjének vagy szerkesztőjének neve (szerk.): Könyv címe. Kiadás helye: Kiadó neve, Kiadás éve. oldalszámtól-oldalszámig. URL (utolsó letöltés dátuma: év. hónap nap.)

Honlap része

 

Szerző: Cím. IN: Honlap neve (szerkesztő neve). Kiadás helye: Kiadó, Kiadás éve. URL (utolsó letöltés dátuma: év. hónap nap.)

 

2. táblázat: Forráshivatkozások készítése - minta

 

NYOMTATOTT

ELEKTRONIKUS

EGYEDI DOKUMENTUM

Könyv

Szabó Magda: Abigél. Budapest: Móra, 2016.

Szabó Magda: Abigél. Budapest: Móra, 1997. http://www.sgyak.u-szeged.hu/bemutat/konyvtar/konyvek/szabo_magda_abigel.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2019. december 8.)

RÉSZDOKUMENTUM

Időszaki kiadványban megjelent cikk

Fehér Katalin: Okos város: trendtémák és koncepciók. IN: Információs társadalom. XVII. évf. (2017) 4. sz.25-38. o.

Fehér Katalin: Okos város: trendtémák és koncepciók. IN: Információs társadalom. XVII. évf. (2017) 4. sz.25-38. o. https://informaciostarsadalom.infonia.hu/index.php/inftars/article/view/102/it_2017_4_2_feher (utolsó letöltés: 2019. december 8.)

Tanulmány

Jávorka Brigitta: Gamification könyvtári környezetben. IN: Barátné Hajdú Ágnes, Béres Judit (szerk.): A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban. Budapest: Szabó Ervin Könyvtár, 2019. 141-177. o.

Jávorka Brigitta: Gamification könyvtári környezetben. IN: Barátné Hajdú Ágnes, Béres Judit (szerk.): A digitális kompetencia fejlesztése a könyvtárakban. Budapest: Szabó Ervin Könyvtár, 2019. 141-177. o. http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/45783/Digit%C3%A1lis+kompetencia+fejleszt%C3%A9se+a+k%C3%B6nyvt%C3%A1rakban.pdf/fd9aba54-98d1-4bf4-ab3a-7a7a897fc1ac (utolsó letöltés: 2019. december 8.)

Honlap része

 

Országos Széchényi Könyvtár IN : Wikipédia https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r (utolsó letöltés dátuma: 2019. december 8.)

 

A Felhasználó szavatolja, hogy az általa közzétett tartalmakon nem áll fenn harmadik személynek kizárólagos szerzői joga, és az általa közzétenni kívánt tartalom szabadon megjeleníthető a www.konyvtarak.hu weboldalon.

A jogdíjmentesen felhasználható multimédiás tartalmak elérésére javaslat a 2.1. Jogdíjmentesen felhasználható képek, a 2.2. Jogdíjmentesen felhasználható videók és a 2.3. Jogdíjmentesen felhasználható zenék fejezetrészekben található.

Az Adatkezelőt nem terheli semmilyen felelősség – kárfelelősség sem – az átadott dokumentumok olyan harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan az Adatkezelő harmadik személy részére nem adott engedélyt.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő valamennyi vitát megkísérlik peren kívüli egyezséggel rendezni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználó saját szellemi termékének közzététele esetén a felhasználási jogot térítésmentesen átadja az Adatkezelő és a weboldal felhasználói számára, szerzői jogait a későbbiekben sem érvényesít. A Felhasználó köteles az 1999. évi LXXVI. – szerzői jogról szóló – törvény vonatkozó rendelkezései alapján vagyoni jogait korlátozásoktól mentesen a Adatkezelőre átruházni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa a www.konyvtarak.hu weboldalra feltöltött, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az Adatkezelő területi, időbeli, felhasználási korlátba nem ütköző, azaz korlátozás nélküli, harmadik személynek is átadható kizárólagos felhasználási jogot szerez.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a különböző felhasználásoknál, amire jelen szerződés alapján teljes körű jogot szerez, gondoskodik a szerző nevének feltüntetéséről.

2.1. Jogdíjmentesen felhasználható képek

2.2. Jogdíjmentesen felhasználható videók

2.3. Jogdíjmentesen felhasználható zenék

3. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések / tájékoztató

Az alábbi kivonatos adatkezelési tájékoztatónk arról szól, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a Felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és közzététele során. Kérjük, figyelmesen olvassa el az egyes adatkezelési tevékenységünkről / céljainkról szóló részletes tájékoztatónk teljes szövegét, mielőtt személyes adatokat ad meg a www.konyvtarak.hu weboldalon és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez!

az adatkezelő szervezet neve és elérhetősége

Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy OSZK)

székhelye

1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. Budavári Palota "F" épület

postacíme

1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület

e-mail címe

inform@oszk.hu

központi telefonszáma

+36(1)2243700

honlapja

http://www.oszk.hu/ https://ki.oszk.hu/

a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elérhetősége

http://www.oszk.hu/adatvedelem

az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

e-mail: dpo@oszk.hu

 

A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. A www.konyvtarak.hu a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben, a weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, az elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a weboldal Felhasználóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait. Kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja a felhasználók személyes adatait, amennyiben a Felhasználó azt önként adta meg és azok kezeléséhez hozzájárult, illetve az a weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi.

A Felhasználó az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott, adatkezelés jogszerűségét.

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá élhet az adathordozhatósághoz való jogával, valamint a kezelt adatainak törlését is kérheti. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő az érintett kérésére törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat és a törlési kérelemről értesíti azokat az adatkezelőket, amelyek számára az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a szóban forgó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az adatkezelés már nem szükséges;

Az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

A személyes adatok jogellenes kezelése valósult meg;

A személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében kell törölni.

Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére is.

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos igényét az Adatkezelő inform@oszk.hu vagy a dpo@oszk.hu elérhetőségein jelentheti be.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése, feldolgozása során az Európai Adatvédelmi Testület és a NAIH iránymutatásai és határozatai alapján jár el.

Miközben a Felhasználó a weboldalt használja, a különböző technológiák segítségével passzív adatgyűjtésre is sor kerül. Ilyenek például az IP-címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ezek gyűjtése elengedhetetlenül szükséges a weboldal rendeltetésszerű szolgáltatásához. A weboldal látogatásával a Felhasználó beleegyezik az ilyen és ehhez hasonló passzív adatgyűjtésbe.

3.1. Sütikezelés

Mi az a cookie (süti)?

A cookie-k (http sütik, egy betűből és számokból álló információcsomag) kisméretű adatfájlok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében (elengedhetetlen sütik, lásd lentebb). Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk.

Mit csinálunk a sütikkel?

Alkalmazásuk annak érdekében történik, hogy látogatóink használhassák a weboldalunkat, mindamellett a speciális funkciók eléréséhez is elengedhetetlenül szükségesek (amennyiben egy oldal ilyen funkciókkal rendelkezik).

Az adatkezelés jogalapja: a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdek. A funkcionális sütik, a statisztikai sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az Ön hozzájárulása.

A sütik típusai:

  • A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik:

Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat. Az alapműködést biztosító sütik biztosítják a honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, nélkülük a honlap kényelmes használata nehezebben vagy egyáltalán nem biztosítható. Ez a beállítás mindig be van kapcsolva, mert a sütik adatai szükségesek a honlap működéséhez. A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Jogos érdek

A honlap megfelelő működésének biztosítása.

Munkamenet sütik, a látogatói munkamenet végéig.

has_js
Technikai cookie, ami jelzi, hogy a JavaScript engedélyezett
sessid
Egyedi, véletlenszerűen generált munkamenet-azonosító

Jogos érdek

A honlap megfelelő működésének biztosítása.

24 óra

cookie-agreed
A felhasználó hozzájárulásának vagy elutasításának tárolása további cookie-k tárolásához.

 

  • Egyéb, harmadik személyek által alkalmazott statisztikai sütik:

Hozzájárulás esetén a weboldalon Google Analyticset használunk, amely a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek, melyet a rendszer működésének figyelemmel kísérésére és a szolgáltatásainak továbbfejlesztéséhez szükséges információk begyűjtésére használunk. A Google Analytics szolgáltatás részére az Adatkezelő nem ad át személyes adatokat, így IP-címeket sem. Amennyiben a látogató vagy a Felhasználó böngészőjében beállítja a „Do Not Track” opciót, úgy számára a Google Analytics kódjai egyáltalán nem kerülnek elküldésre.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

A Google Analytics tájékoztatója:

https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hu#where&zippy=%2Ca-cikk-tartalma

 

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Az Ön hozzájárulása

A weboldal használatának és működésének elemzése. (Google Analytics)

2 év

_ga
 

Az Ön hozzájárulása

A weboldal használatának és működésének elemzése. (Google Analytics)

1 perc

_ga*

Az Ön hozzájárulása

A weboldal használatának és működésének elemzése. (Google Analytics)

1 nap

_gid

 

Funkcionális sütik: A weboldal egyik alapvető szolgáltatása a Felhasználóhoz közel lévő könyvtárak térképes megjelenítése. A funkció működéséhez a weboldal helyadatokat kezel IP-cím, engedélyezés esetén GPS koordináta alapján.

Hogyan tudja letörölni a sütiket?

A legtöbb sütinek szavatossága van, amely után automatikusan lejár, és már nem figyeli meg, hogy Ön mit böngészik. Azonban azt is választhatja, hogy a lejárati szavatosság előtt, saját kezűleg letörli ezeket a sütiket. Alkalmazza ehhez böngészője használati utasításait!

További részletes információk az alábbi böngészők "süti” beállításairól:

Süti beállítás az Internet Explorer-ben

Süti beállítás a Firefox-ban

Süti beállítás a Chrome-ban

Süti beállítás a Safari-ban

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

3.2. Regisztráció

A weboldal bizonyos funkciói (tartalomjavaslat beküldése, tartalmak értékelése, kommentelés) csak regisztráció után érhetők el.

A rendszerbe való regisztráció önkéntesen, felhasználónév és e-mail-cím megadásával történik, illetve könyvtári profil regisztrálása esetén a beazonosításhoz szükséges könyvtárak.hu-n elérhető könyvtári adatlap linkjének megadásával. A Facebook- tokent az Adatkezelő abban az esetben tárolja, ha a Felhasználó a Facebook segítségével jelentkezik be. Több információ a sütikről és a Facebook adatvédelmi politikájáról megtalálható a https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#socialplugin oldalon.

Adatkezelés célja: Felhasználóval való kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: a checkbox bepipálásával, hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Hozzájárulás visszavonása: az Érintettnek bármikor ingyenes és korlátlan lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a konyvtarak@oszk.hu, vagy az inform@oszk.hu e-mail-címre küldött üzenettel, vagy az Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület postai címre küldött nyilatkozatával gyakorolja.

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – legfeljebb 15 (tizenöt) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Adatkezelővel való közlését követő legkésőbb 15. (tizenötödik) napon szűnik meg.

Kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail-cím, könyvtári adatlap URL elérhetősége, Facebook-token

Adatkezelés időtartama: regisztráció időtartama + 15 nap

3.3. Hírlevél szolgáltatás

Feliratkozásával önkéntes hozzájárulását adja, hogy a Könyvtárak.hu hírlevelet és üzeneteket küldjön az Ön részére.

Adatkezelés célja: hírlevélküldés könyvtári szolgáltatásokról, legfrissebb híreinkről

Adatkezelés jogalapja: a checkbox bepipálásával, hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Hozzájárulás visszavonása: az Érintettnek bármikor ingyenes és korlátlan lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a konyvtarak@oszk.hu, vagy az inform@oszk.hu e-mail-címre küldött üzenettel, vagy az üzenetben lévő „Leiratkozás” gomb útján (azonnali hatállyal), vagy az Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület postai címre küldött nyilatkozatával gyakorolja.

Az Adatkezelő a hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – legfeljebb 15 (tizenöt) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Adatkezelővel való közlését követő legkésőbb 15. (tizenötödik) napon szűnik meg. Ez alól kivételt képez az elektronikus hírlevelekben lévő „Leiratkozás” linkre való kattintás, ebben az esetben a hozzájárulás visszavonása azonnal megtörténik.

Kezelt adatok köre: feliratkozó neve, e-mail-címe

Adatkezelés időtartama: feliratkozás időtartama + 15 nap

4. Az érintett jogai:

Az előzetes tájékozódáshoz való jog szerint az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga szerint az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog szerint az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog szerint az Érintett jogosult arra, hogy kérésére - amennyiben a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll - az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő köteles arra, hogy ez esetben az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az adatkezelés korlátozásához való jog szerint az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség szerint az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az Érintettet az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog szerint a Rendeletben meghatározott feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelően tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az az Adatkezelő akadályozná, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog szerint az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak-

A felügyeleti hatóságnál történő panaszkezeléshez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) szerint az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog szerint minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, illetve, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről, vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog szerint minden Érintett jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha az Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt benyújtani. A NAIH elérhetősége itt található: http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603. 

Honlap: www.naih.hu

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Felhasználó – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR vagy az Infotv. szerinti jogait. Az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége itt található: http://birosag.hu/torvenyszekek.Kérdezd
a könyvtárost!